Om uddannelsen

Institut for Psykoterapi af Personlighedsforstyrrelser tilbyder en 3-årig uddannelse i psykodynamisk psykoterapi af voksne og unge for autoriserede psykologer, læger under uddannelse til psykiatere og andre faggrupper med særlige kvalifikationer der er relevant for udøvelsen af psykoterapi.

Uddannelsen afvikles i perioden 2018 – 2021 i København.

FORMÅLET MED IPPFS SPECIALISTUDDANNELSE
At kvalificere kandidaten til selvstændigt at foretage psykologisk udredning og udføre behandlingsopgaver inden for det psykoterapeutiske arbejdsfelt.

Kandidaten skal på postgraduat niveau opnå specialiseret viden om og praktisk erfaring med den psykodynamiske teori og behandlingsform inden for en reference ramme, nemlig den psykodynamiske. Uddannelsen er baseret på et videnskabeligt grundlag som inddrager nyere forskning med henblik på opnåelse af teoretisk og metodisk helhedsforståelse.

Kandidaten skal efter endt uddannelse være i stand til:

  1. At foretage klinisk og diagnostisk udredning af psykiske problemstillinger, herunder personlighedsforstyrrelser, og vurdere egnethed til psykoterapi.
  2. På ovenstående baggrund at redegøre for valg af interventionsformer i forhold til de givne problemstillinger.
  3. At gennemføre kortere og længere psykoterapeutiske forløb.
  4. At afslutte og evaluere psykoterapeutiske forløb evt. med henblik på opfølgning.

Den 3-årige specialistuddannelse i psykoterapi er opdelt i:

  • 90 timers teoretisk undervisning af godkendte undervisere
  • 40 timers gruppesupervision i lukket gruppe med samme supervisor som er forskellig fra individuel supervisor
  • 40 timers individuel supervision med samme supervisor

Fremmøde til undervisning og supervision er obligatorisk. Max 10 procent fravær accepteres i henhold til de gældende regler for DP`s krav til specialistuddannelsen. Kandidaten medbringer mindst 2 længerevarende psykoterapeutiske forløb, hvoraf mindst 30 timer er videooptaget. Procesnoter indgår ligeledes i fremlæggelsen af egne forløb.

UDDANNELSENS TEORETISKE DEL
Undervisningen varetages af godkendte lærere fra bl.a. universitetet, psykiatrien, og privat praksis. Undervisningsformen er forelæsning i læst litteratur, suppleret med case-materiale fra klinisk praksis.

Uddannelsen sigter på at formidle en tæt sammenhæng mellem teori og praksis, således at den teoretiske forståelse tilegnes i samspil med egne kliniske erfaringer. I teoriundervisningen indgår evaluering af gennemførte psykoterapeutiske forløb. Træning og øvelser i metode indgår herved som en del af teoriundervisningen.

Den teoretiske referenceramme er bred psykodynamisk, og omfatter bl.a. objektrelationsorienteret og mentaliseringsbaseret teori og metode. Undervisningen sikrer, at kandidaten får grundigt kendskab til nyere forskning og udvikling af teori og metode inden for det psykodynamiske område.

Den teoretiske undervisning omfatter undervisning i grundlagsteori, assessmentteori, differentialdiagnostik, teorier om personlighedsforstyrrelse,  og behandling: herunder etablering af behandlingskontrakt, valg af interventionsformer, vurdering ift. hhv. kortids- og længerevarende terapi, her-og-nu relationen mellem terapeut og klient, overføring og modoverføring, forsvarsmekanismer, etiske overvejelser og afslutning af behandlingen.

UDDANNELSENS SUPERVISIONSDEL
Der ydes 40 timers supervision i gruppe. Supervisionsgruppen er lukket, og gruppen følges ad i samtlige 3 år med samme supervisor. Der er max. 8 deltagere, hvoraf max. 25 procent af deltagerne har en ikke-akademisk uddannelse, dvs. en anden uddannelse end psykolog eller læge.

Der ydes 40 timers individuel supervision af egne terapeutiske forløb med den samme supervisor i alle 3 år.

Det er et krav, at kandidaten medbringer eget psykoterapeutisk arbejde til supervision, og at der superviseres i mindst to sammenhængende behandlingsforløb over længere tid.

Supervisionen omfatter træning i psykologisk assessment, differentialdiagnostiske overvejelser, argumentation for den valgte behandlingsform, mål for terapien, vurdering af interventionsformer, fokus på her-og-nu relationen mellem terapeut og klient, evaluering af terapiforløbet, vurdering og planlægning af afslutning af terapien, vurdering af evt. opfølgning på forløbet.

Supervision af video-optagelse af kandidatens egne terapiforløb indgår med mindst 30 timer.

Supervisorer i individuel supervision:

– Karen Brimnes Damholt, autoriseret psykolog, godkendt specialist og supervisor i psykoterapi.

– Mette Kjær Barfort, autoriseret psykolog, godkendt specialist og supervisor i psykoterapi.

Gruppesupervisor:

– Helle Østerby Andersen, autoriseret psykolog, godkendt specialist og supervisor i psykoterapi. Gruppeanalytiker og psykoanalytiker.

Undervisere:

Judy Gammelgaard, psykoanalytiker, privatpraktiserende psykolog og specialist i psykoterapi. Professor emeritus Københavns Universitet, Dr. Phil.

Claus Haugaard-Jacobsen, Phd,  privatpraktiserende psykolog, specialist og supervisor  i psykoterapi

Hanne Lind, mag. art., psykoanalytiker, privatpraktiserende psykolog, specialist og supervisor  i psykoterapi.

Anne-Grethe Heide Andersen, psykolog ansat i psykiatrien, specialist i psykoterapi.

Mette Kjær Barfort, privatpraktiserende psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi.

Ulf Stålberg, privatpraktiserende psykolog.

 

Pris for 3 år : 86.000 kr.

Uddannelsen betales med et årligt gebyr på 29.000 kr.

Kandidaten forpligtiger sig til at deltage i alle 3 år.

Interesserede kandidater indkaldes til en forsamtale med to af supervisorerne med henblik på godkendelse som deltager på uddannelsen. Forsamtalerne forventes at finde sted i juni.

Tilmeldingsfrist: 31.06.18.

Tilmelding: på e-mail til enten Mette Kjær Barfort eller Karen Damholt.

For yderligere oplysninger kontakt:

Mette Kjær Barfort                                          Karen Brimnes Damholt
– Mobil: 20928892                                           – Mobil: 40 25 31 36
mette@barfort.dk                                           – psykolog@damholt.eu